Nalatenschap

Overweeg je geld na te laten aan Stichting Diani Children’s Village?

Wat doet DCV? 

Stichting Diani Children’s Village verleent financiële ondersteuning aan een kindertehuis en (nood)opvang waar wezen, verwaarloosde en mishandelde baby’s en kinderen in een veilige omgeving kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige individuen.

Steun jij ons …..

Hulp aan kansarme kinderen is altijd een kwestie van een lange adem en trouw. Dat is de reden dat Stichting Diani Children’s Village haar donateurs langdurige steun vraagt via giften en nalatenschappen. 

Nalatenschap Stichting Diani Children’s Village

Overweeg je geld na te laten aan Stichting Diani Children’s Village?

Bij een notaris kan je in het testament laten opnemen welke deel jij van jouw erfenis aan de Stichting nalaat.

1. Nalaten via een erfstelling:

Door Stichting Diani Children’s Village tot (mede-)erfgenaam te benoemen, komt Stichting Diani Children’s Village in aanmerking voor (een deel van) jouw nalatenschap. Jij kunt meerdere personen of goede doelen tot erfgenaam benoemen.

2. Nalaten via een legaat:

Door Stichting Diani Children’s Village te benoemen tot legataris ontvangt Stichting Diani Children’s Village een legaat. Dit is bijvoorbeeld een vastgesteld geldbedrag, een percentage van jouw nalatenschap of een bepaald goed.

DCV reeds in jouw testament vermeld?

Heb jij Stichting Diani Children’s Village reeds benoemd in jouw testament en zijn wij daar nog niet van op de hoogte? Dan komen wij graag in contact met jou. Wij nodigen jou dan graag uit voor een persoonlijk gesprek.

Officiële tenaamstelling in jouw testament

Voor een juiste afwikkeling bij de notaris is het van belang de officiële tenaamstelling van onze Stichting op te laten nemen, namelijk: Stichting Diani Children’s Village, statutair gevestigd te Leusden. KvK nummer 6651 9403.

Vragen en antwoorden over nalaten aan een goed doel

Goede doelen met een ANBI-status, waaronder Stichting Diani Children’s Village, zijn geen schenk- en erfbelasting aan de Belastingdienst verschuldigd. Zo komt uw gehele schenking ten goede aan de financiële ondersteuning van Stichting Diani Children’s Village in Kenia, zijnde een kindertehuis en noodopvang waar wezen, verwaarloosde en mishandelde kinderen in een veilige omgeving kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige individuen.

Degene die de erfenis ontvangt, moet erfbelasting betalen. Het goede doel met een ANBI-status is hiervan vrijgesteld. Onze organisatie heeft een ANBI-status.

Sinds 17-08-2015 zijn er nieuwe regels voor erfenissen in Europa, die gelden voor alle erfenissen in de EU-lidstaten, met uitzondering van Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Hierdoor worden in het buitenland gemaakte notariële testamenten ook in Nederland erkend. Deze regels gelden ook voor mensen met vermogen in het buitenland. Heb je al een (apart) testament gemaakt bij de buitenlandse notaris voor uw tweede huis, dan blijft dit geldig.

Heb je geen volmacht afgegeven en ben je daar ook niet meer toe in staat, dan zal de kantonrechter een mentor, bewindvoerder of curator aanstellen die jouw zaken gaat behartigen. Je hebt op de benoeming geen invloed meer. Heb je een partner, dan is het ook niet altijd zo dat de kantonrechter jouw partner benoemt.

Stichting Diani Children’s Village adviseert dit niet specifiek te benoemen, omdat projecten een bepaalde looptijd hebben. Jouw nalatenschap zal worden besteed aan de financiële ondersteuning van het kindertehuis.

Er is geen maximum aan het aantal goede doelen gesteld. Er dient minstens één erfgenaam te zijn. De erfgenaam of erfgenamen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de nalatenschap. De executeur legt dan ook rekening en verantwoording af aan de erfgenamen. Het is goed om na te denken over wat je aan ieder goed doel wilt nalaten en of dit betaald kan worden uit het vermogen dat resteert na jouw overlijden.

Daar staat het bestuur voor in. Wij leggen jaarlijks verantwoording af in ons jaarverslag en onze cijfers worden door een accountant gecontroleerd. Daarnaast berichten wij over de voortgang via nieuwsbrieven. Onze projecten worden geleid door lokaal management, maar strak aangestuurd door het bestuur. Al onze inkomsten worden besteed aan het dagelijks onderhoud van onze kinderen. Het bestuur neemt alle bestuurskosten voor eigen rekening.

Alle donaties ten behoeve van Stichting Diani Children’s Village komen ten goede aan Stichting Diani Children’s Village.

Een particulier, vereniging, fonds of andere entiteit kan een financiële bijdrage leveren.

Ja, Stichting Diani Children’s Village heeft een ANBI status.

Wij vragen je te informeren bij de Belastingdienst welke fiscale voordelen er voor jou zijn.

 

Wil jij een specifieke bestemming voor jouw schenking, dan kun jij ervoor kiezen jou donatie te oormerken voor een specifiek project.